Hosting - Domeny - Internet - Telewizja

Strefa Klienta - Hosting i Domeny

Adrs Email: Hasło:

Strefa Klienta - Internet i Telewizja

Adrs Email: Hasło:

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ilekroć w dalszej części Regulamin używa wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

Regulamin

niniejszy dokument określający warunki rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

Klient

podmiot z którym Expro Sp. z o.o. będąc Partnerem NASK w zakresie rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych zawarł umowę o świadczenie wyżej wymienionych usług internetowych

Expro

Expro sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018416, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1 835 000 zł, posługującą się następującymi oznaczeniami identyfikacyjnymi: NIP 677-21-76-570, REGON: 356321398

Domena

numeryczny adres IP identyfikujący urządzenie sieciowe, któremu przypisana została nazwa domeny wskazana przez użytkownika, z wykorzystaniem której przy użyciu wyszukiwarki internetowej możliwa jest identyfikacja określonej domeny w sieci Internet;

Rejestracja domeny

umieszczenie przez Rejestratora domeny oraz przypisanej jej nazwy wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów DNS w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, w głównym serwerze DNS tej strefy;

Organizacje prowadzące rejestr domen

podmioty pierwotnie umocowane do administrowania oraz zarządzania domenami oraz przypisanymi do nich nazwami domen;

Rejestr

rejestr domen i nazw domen prowadzony w ramach baz danych utrzymywanych przez Organizacje prowadzące rejestry domen;

Rejestrator

Expro albo inny podmiot, dokonujący rejestracji nazwy oraz obsługi związanej z utrzymaniem domeny w Rejestrze domen;

Zamówienie

wprowadzenie przez Klienta z wykorzystaniem serwisu expro.pl do środka komunikacji elektronicznej informacji, których podanie jest konieczne do rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych

3. Expro udostępnia regulamin na stronie expro.pl w formie pozwalającej na pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

II. Zawarcie umowy na rejestrację domeny.

Klient z chwilą złożenia Zamówienia potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Klient zobowiązany jest do podania w trakcie składania zamówienia następujących danych:

1. W przypadku rejestracji domeny przez firmę:

a) imię i nazwisko/nazwa podmiotu – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taki nie jest prowadzony dla określonej grupy podmiotów – zgodnie z aktem powołania tego podmiotu,

b) imię i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,

c) adres siedziby,

d) e-mail,

e) telefon,

f) NIP,

g) REGON,

2. W przypadku rejestracji domeny przez osobę fizyczną

a) imię i nazwisko,

b) adres zameldowania,

c) e-mail,

d) telefon,

e) PESEL,

Expro uprawnione jest do weryfikacji podanych danych za pomocą prawnie dostępnych środków. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności przekazanych danych, mogą wystąpić do Klienta z żądaniem dostarczenia w terminie 3 dni dokumentów lub kopii potwierdzających wskazane dane pod rygorem odmowy wykonania Zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Klient w serwisie expro.pl generuje fakturę pro forma do której link aktywny jest przez 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.

III. Warunki rejestracji i obsługi domen.

Umowa rejestracji i obsługi domeny oraz jej nazwy jest Umową abonamentową, na podstawie której Klient za wynagrodzeniem zleca Expro Rejestrację domeny i jej nazwy w odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr oraz powierza Expro obsługę administracyjną zarejestrowanej domeny wykonywaną względem Organizacji prowadzącej rejestr w imieniu i na rzecz Klienta.

Usługi świadczone przez Expro na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminach szczególnych związane z obsługą Rejestracji domen oraz ich nazw, a także usługi związane z utrzymaniem tych domen w Rejestrach polegają na świadczeniach starannego działania zmierzających do zarejestrowania nazwy domeny na rzecz Klienta i jej obsługi w okresie rozliczeniowym wynikającym z zawartej umowy. Expro nie jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Rejestru – Organizacją prowadzącą rejestr domen – zgodnie z definicjami podanymi powyżej.

W odniesieniu do rejestracji domen polskich („.pl”), Expro nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo – rozwojową z siedzibą w Warszawie (NASK). Expro na wyraźną prośbę Klienta, udostępni zarówno przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania, regulamin NASK dotyczący utrzymania nazw domen. Tak udostępniony regulamin nie stanowi części Umowy zawieranej pomiędzy Expro a Klientem.

W odniesieniu do rejestracji domen globalnych, generycznych, europejskich i zagranicznych, Expro nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Organizacje prowadzące rejestry tych domen. Expro, na prośbę Klienta, udostępni zarówno przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania, regulaminy tych organizacji dotyczące utrzymania nazwy domeny lub warunki utrzymania nazw domen internetowych w poszczególnych rejestrach, w treści i oryginalnej formie udostępnionej przez te Organizacje. Tak udostępnione regulaminy lub informacje o warunkach utrzymania nazw domen nie stanowią części Umowy zawieranej pomiędzy Expro a Klientem.

W celu rejestracji domeny i jej nazwy, Expro działając na rzecz i w imieniu Klienta, zawiera umowę z odpowiednią Organizacją prowadzącą rejestr na rejestrację i utrzymanie domeny.

Złożenie Zamówienia na domenę jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż z dniem akceptacji Regulaminu udziela umocowania Expro do jego reprezentowania przed Organizacją prowadzącą rejestr domen oraz z upoważnieniem Expro do zawarcia umowy o rejestrację domeny i jej nazwy zgodnie z zasadami rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych określonymi przez Organizacje prowadzące rejestr, albo stanowi upoważnienie dla Expro do zawarcia umowy z rezydentem w kraju, w którym domena ma zostać zarejestrowana, a który wykonuje czynności zmierzające do umożliwienia Klientowi korzystania z domeny w danym kraju, które to czynności szczegółowo zostały określone w warunkach rejestracji domeny w danym kraju.

Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności dotyczące domeny zarejestrowanej dla Klienta oraz czynności odnoszących się do niego, tj.: zmiany Abonenta domeny lub zmiany jego danych, usunięcia domeny, zmiany delegacji domeny, odnowienia domeny.

Expro w zakresie świadczenia Usługi rejestracji domen w rejestrze prowadzonym przez odpowiednią Organizację prowadzącą rejestr, zobowiązana jest do zachowania postanowień regulaminów rejestracji i utrzymania domeny w odpowiednim Rejestrze.

Expro może zwrócić się do Klienta o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Zamówienia lub dokumentów koniecznych do rejestracji domeny, wymaganych przez Organizacje prowadzące rejestry domen potwierdzających: dane Klienta podane w Zamówieniu, umocowanie osób działających w imieniu Klienta oraz jego prawo do wskazanej nazwy domeny.

Składając Zamówienie na wykonanie Usługi rejestracji domeny Klient oświadcza, iż nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Expro. W razie poniesienia przez Expro szkody, spowodowanej używaniem przez Klienta nazwy naruszającej prawa osób trzecich, Klient ponosi względem Expro odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Rejestracja nazwy domeny nastąpi w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Expro za wystawioną fakturę pro forma

Expro może odmówić wykonania Usługi rejestracji domeny i jej nazwy w przypadku:

a. prowadzonej aktualnie rejestracji tej samej nazwy domeny przez osobę trzecią lub jej wcześniejszego zarejestrowania;

b. podania we wniosku nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych oraz nie doręczenia dokumentów w wyznaczonym przez Expro terminie, o których mowa w rozdz. II pkt. 5;

c. dokonania zmian w pisemnej formie wniosku w stosunku do jego formy elektronicznej;

d. podanie we Wniosku o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny – nazwy domeny o nieprawidłowej składni;

e. nie usunięcia błędów we wniosku w terminie wyznaczonym przez Expro;

f. złożenie Wniosku o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny dotyczącego nazwy domeny będącej nazwą województwa, powiatu lub gminy, chyba że Klientem jest organ administracji rządowej albo samorządu terytorialnego;

g. brak terminowej płatności faktury pro forma, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Expro;

h. z przyczyn wskazanych przez Organizacje prowadzące rejestr, które są niezależne od Expro; w takim przypadku Expro zobowiązane jest przekazać Klientowi informację wskazująca na przyczynę odmowy rejestracji domeny, w terminie nie dłuższym niż 14 dni;

W sytuacji niemożności zarejestrowania domeny wybranej przez Klienta, Expro może dokonać na pisemne życzenie rejestracji alternatywnej nazwy domeny, uruchomienia innej usługi albo dokonać zwrotu uiszczonej kwoty.

Expro nie ponosi odpowiedzialności za

zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Klienta opłaty abonamentowej

rejestrację domeny w złej wierze

zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot

dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Klienta danych autoryzacyjnych do domeny.

IV. Odnowienie rejestracji i utrzymania domen.

Odnowienie Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu odnosi się wyłącznie do przedłużenia utrzymania domeny na kolejny okres abonamentowy.

Expro informuje Klienta o dacie zakończenia trwania okresu abonamentowego co najmniej na 20 dni przed jego zakończeniem , składając jednocześnie ofertę zawarcia Umowy na kolejny okres rozliczeniowy w postaci faktury pro forma przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, opiewającą na cenę zgodną z obowiązującym cennikiem opłat rocznych za przedłużenie domeny.

Aktualny cennik opłat rocznych za przedłużenie rejestracji domeny jest dostępny na stronie expro.pl. Opłata roczna nie podlega zwrotowi w części lub w całości w przypadku uiszczenia przez Klienta opłaty w terminie uniemożliwiającym Expro dokonanie czynności przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

Klient wyraża chęć dalszego utrzymywania domeny w postaci opłacenia na co najmniej siedem dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego faktury pro forma o której mowa w rozdziale IV pkt 2.

Expro odnawia domenę na kolejny okres rozliczeniowy nie później niż w terminie do 3 dni od dnia zapłaty.

Brak płatności w terminie wskazanym w rozdz. IV pkt. 4 uprawnia Expro do wypowiedzenia domeny w imieniu Klienta. Domena wygasa na koniec określonego okresu rozliczeniowego, za który Klient dokonał zapłaty.

Expro nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty przez Klienta prawa do nazwy domeny w wyniku nie dotrzymania przez Klienta wymaganego terminu płatności za rejestrację/ przedłużenie domeny.

Expro pobiera opłatę dodatkową za przedłużenie domeny po terminie jej wygaśnięcia zgodnie z aktualnym cennikiem. Po tym terminie domena uwalniana jest do katalogu publicznego i dostępna do rejestracji dla każdego.

Ponowna rejestracja tej samej nazwy domeny będzie możliwa po uiszczeniu przez Klienta opłaty zaległej oraz ponownym złożeniu Zamówienia w serwisie Expro.pl, o ile w chwili ponownej rejestracji nazwa domeny będzie dostępna.

V. Przeniesienie świadczenia Usług rejestracji i obsługi domen

Przeniesienie Usług rejestracji i obsługi domen do i od innego Rejestratora (transfer) odbywa się według zapisów niniejszego Rozdziału oraz zgodnie z Cennikiem Expro.

Jako transfer domeny rozumie się także takie działanie Abonenta względem Organizacji prowadzącej rejestr, w wyniku którego Expro utraciła możliwość faktycznego wykonywania na rzecz Klienta zobowiązań wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usługi rejestracji i obsługi domeny.

Użytkownik będący Abonentem nazwy domeny jest wyłącznie uprawniony do dysponowania i korzystania z nazwy domeny.

Expro zobowiązuje się do wykonywania wszelkich zgodnych z prawem i Regulaminem dyspozycji Klienta w zakresie przekazanych w formie pisemnej oraz on-line, w których podane dane umożliwiające identyfikację i umocowanie Użytkownika

Kod authinfo jest wysyłany na podany przez Klienta w trakcie rejestracji adres e-mail, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Zgody Klienta wymaga:

transfer nazwy domeny

zmiana abonenta nazwy domeny

zmiana danych abonenta nazwy domeny

usunięcie nazwy domeny w trakcie okresu abonamentowego

VI. Ochrona danych osobowych

Klient akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania Usługi i w celach służących świadczeniu przez Expro Usług, informowaniu o zmianach warunków świadczenia Usług oraz wystawianiu dowodów księgowych.Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi.

Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Expro, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Klient oraz Expro zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści korespondencji.

Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Expro, a następnie wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Organizacje prowadzące rejestr i Rejestratorów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usług.

Wyłączną odpowiedzialność za treść danych przekazanych Expro ponosi osoba, która dane te przekazała. W przypadku niezawiadomienia Expro o zmianie danych potrzebnych do wykonywania umowy. Expro wykonuje umowę posługując się danymi dotychczasowymi.

VII. Postanowienia końcowe

Klient akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wyłączne wykonywanie usług dotyczących funkcjonalności Rejestracji/Utrzymywania nazwy domeny i związanych z nią czynności przez Expro z którą NASK zawarł Porozumienie w sprawie współpracy dotyczacej Nazw domen internetowych. Zgoda obejmuje dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, a w tym czynności prawnych, dotyczących Rejestracji/Utrzymywania rezerwowanej przez Klienta domeny, a w tym danych dotyczacych Abonenta, a w szczególności: Rejestracje Nazwy domeny, zmiane Abonenta Nazwy domeny, usuniecie Nazwy domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi Abonenta służącymi do korzystania z Utrzymywania powyższej Nazwy domeny na rzecz Partnera.

Expro – na warunkach opisanych poniżej – przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych, w tym wprowadzenia nowego regulaminu. Expro zobowiązuje się na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, w formie wiadomości e-mail przekazywanej na indywidualne konto Klienta, do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie zmiany Regulaminu.

Informacja przekazywana Klientowi zawierać będzie treść wprowadzanych zmian oraz jednolity tekst regulaminu w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W przypadku pozostałych Klientów, informacja będzie zawierać adres strony www, na której publikowany jest Regulamin.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2013 roku.

rozmiar A+